Aktualności Stowarzyszenia Informacje lubiąskie  
Lokalizacja
- w Europie
- w Polsce
- w regionie
- w powiecie
- plan wsi
- okiem ptaka
Historia
- Lubiąż
- legendy
- Cystersi
- lokacja klasztoru
- Michał Willmann
- Sekularyzacja
Przyroda
- Odra
- Natura 2000
- rez. Odrzyska
Turystyka
- zabytki
- ścieżka edukacyjna
- Szlak Odry
- Kajaki, rowery
- Szlak Cysterski
- baza noclegowa
- gastronomia
Ekomuzeum
- idea
- nasza grupa
- Centrum Informacyjne
- wydarzenia kulturalne

statystyka

Od dnia 01. 02. 2008r. odwiedzilo nas
osób


Walory przyrodnicze okolic Lubiąża są bezcenne. Miejscowość jest położona pomiędzy dwoma, dużymi obszarami wytypowanymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 tj. Dębniańskimi Mokradłami ( należą już do sieci) i “Odrzańskimi Łęgami” ( oczekują na decyzję Unii Europejskiej). Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tego faktu - z jednej strony to ogromny prestiż i szansa na rozwój zielonej turystyki, z drugiej obowiazek aktywnej ochrony przyrody.
W niedalekiej przyszłości tworzone w Lubiążu Centrum Informacyjnym będzie przygotowywało turystów do bezpiecznego zwiedzania obu obszarów. Do ich dyspozycji będą mapy, literatura, filmy i prezentacje oraz przewodnicy. Preferujemy też ekologiczne formy turystyki. Rozległość tych obszarów powoduje, że najlepszym środkiem jest rower, ale bliższe okolice można zwiedzić szlakami pieszymi. Taka wycieczka jest propozycją spędzenia w przyrodzie wielu godzin.Odrzańskie Łęgi

Obejmują obszar 16 700 ha leżący w dolinie rzeki Odry między 290 do 385 km jej biegu, począwszy od Brzegu Dolnego aż po Głogów. Włączono tu też obszar tzw. Zielonych Łąk koło Miękini, z rezerwatem "Zabór". Ostoja obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w miedzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Najcenniejszym walorem ostoi są duże obszary dobrze zachowanych lasów łęgowych oraz wilgotnych grądów, oraz łąki zmiennowilgotne i zalewowe z licznymi stanowiskami zwierząt i roślin zagrożonych wymarciem w Polsce. ( 16 gatunków roślin z Czerwonej Listy ). Występuje tu ponad 1% krajowych populacji dwóch gatunków dzięciołów (średniego i zielonosiwego), kani czarnej i rudej, muchołówki białoszyjnej, srokosza, swierszczaka i trzmielojada. Gniazduje tu co najmniej 100 gatunków ptaków, wśród których 15 znajduje sie na liście załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Większość obszaru jest niechroniona. Znajdują się tu rezerwaty: "Odrzysko" (5,15 ha) Łęg Korea (79,29 ha) oraz Zabór (35 ha) i 3 użytki ekologiczne ("Naroczycki Łeg", "Starorzecze koło Przychowej oraz "Ścinawskie Bagna" - razem 236 ha). Według wielu przyrodników wartość tego obszaru jest tak duża, że zasługuje na ochronę w formie Parku Narodowego.

Dębniańskie Mokradła

Obszar w większości położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy (7555 ha) obejmuje rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy (576,0 ha; 2000) oraz użytek ekologiczny Dolina Juszki (140 ha). Osią Debniańskich Mokradeł jest dolina rzeki Jezierzycy, do której wpływają liczne cieki naturalne i sztuczne, związane z próbami melioracji tych, i dziś silnie podmokłych, terenów. Blisko połowa obszaru zajęta jest przez zbiorowiska leśne, zarówno o charakterze naturalnym jak i uprawy lesne (w sumie okolo 45% powierzchni). Pozostała cześć zajęta przez łąki i turzycowiska (blisko 35%) oraz wody powierzchniowe stojące i płynące (około 18%).

Obszar o pow. 4750 ha leży w szeroko w tym miejscu rozwiniętej dolinie Odry, na terenie Obniżenia Ścinawskiego w centralnej części województwa, na obszarach gmin Wołów i Wińsko.
Obszar jest wskazany jako ważny dla ochrony bioróżnorodności: występuje tu siedem typów siedlisk z aneksu I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują ok. 35% obszaru. Do najcenniejszych należą rozległe obszary łąk kośnych oraz łąki zmiennowilgotne z wieloma cennymi gatunkami roślin. Występuje tu 9 gat. zwierząt z aneksu II Dyrektywy. (m.in. wydra, bóbr, nocek duzy). oraz jeden gatunek mchu. Dużą wartością są rzadko spotykane bezkregowce (aż 4 gatunki z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej m.in. przeplatka maturna, oraz 5 innych gatunków motyli ujętych w czerwonej liście) i 13 gatunków roślin zagrożonych w Polsce wyginieciem (znajduje się tu np. jedno z dwóch znanych obecnie na Dolnym Slasku stanowisk paproci - podejrzona marunowego, duże populacje długosza królewskiego oraz stanowisko storczyka samiczego ).

Utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest jednym z najważniejszych aktualnie zadań krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody, narzuconym przez dyrektywe 92/43/EWG - zwana Dyrektywą Siedliskową . Sieć ma, w założeniu, pełnić kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej terytorium Wspólnoty Europejskiej poprzez zabezpieczenie zagrożonych rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Natura 2000 realizuje w ten sposób decyzję powzietą na spotkaniu Rady Europy w Goeteborgu w czerwcu 2001 o powstrzymaniu erozji bioróznorodności krajów członkowskich do roku 2010. Jest to inicjatywa unikalna w skali świata . Oprócz szczytnego celu Natura 2000 to także ogromny prestiż i magnes przyciagający wielu znawców i miłośników przyrody.

Turystyka na takich obszarach musi uwzględniać wymogi ochrony walorów przyrodniczych , tak by nie doprowadziła do ich degradacji. To tzw. turystyka zrównoważona , która jest drogą do pogodzenia tych wymogów z zainteresowaniami i potrzebami turystów oraz z interesami branży turystycznej . Zrównoważona turystyka może być wręcz wsparciem dla ochrony tych obszarów, a poprzez jej rozwój i promocję tych obszarów jako obszarów cennych przyrodniczo może też dawać szanse godnego życia dla lokalnych społeczności. Na obszarach Natura2000 i w ich bezpośrednim sąsiedztwie można rozwijać i promować jedynie te formy turystyki, które są dla przyrody najłagodniejsze, a więc preferujemy w okolicach Lubiąża wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe wyznakowanymi szlakami , tak aby nie ingerować w najcenniejsze ostoje zwierząt. To co można obserwować ze ścieżek jest wystarczająco atrakcyjne.


webmaster: Jacek Kosmalski